SELLERS.bg е уебсайт с платформа за обяви и реклама (SELLERS), която се управлява от администратор и  се използва от потребителите на сайта при условията, посочени по-долу. Настоящите общи условия имат обвързваща и задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата SELLERS. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако вие като потребител не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

Чл.1. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

 “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.sellers.bg.

“Уебсайт”“Сайт”, Sellers.bg – уебсайт с адрес  (URL) www.sellers.bg.

“SELLERS”, ”Платформата” – платформа за обяви и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта

за публикуване на онлайн обяви, собственост на Администратора.

“Администратор” – търговско дружество “СЕЛЛЕРС” ЕООД, което управлява и  поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac -  contact@sellers.bg

 

“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва сайта.

“Профил”  - съвкупност от всички данни на регистриран  потребител на услугите в сайта.

“Услуги”  - всички услуги на Администратора,  или на негови партньори, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.sellers.bg

“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга в сайта.

“Частна обява” – е обява на  физическо лице.

“Бизнес обява” – e обява на юридическо лице(Фирма)

“Артикул” – вещ, стока, услуга  и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в платформата SELLERS.

Лимит – индивидуално плащане на нова или подновяване на вече изтекла обява

“Лева”  - парична сума, предназначена за плащане на пакети за обяви и/или публикуването на бизнес профил .

“Лични данни” означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).

“Администратор на лични данни” означава личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.

 „Пакети за бизнес профили“ – Представяне на фирмата.Пакети за регистриране на бизнес профил с определена информацията за фирмата според разрешените функции и срокове на избрания пакет.

„Продуктови пакети за обяви“ – определен брой обяви,който потребителя може да публикува и използва за определеното в пакета време.

„Уебсайт/website/, сайта, сайтът“ -  информационна платформа (обособено място) в глобалната Интернет мрежа, достъпна чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържаща файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес www.Sellers.bg.

Cookies (бисквитки)“ - малки текстови файлове, чрез инсталирането на които Администраторът осигурява най-добра възможност за ползване на Уебсайта му, чрез съхраняване на информация за стоките/услугите, от които се интересува потребителят, така, че да може да му се предлага концентрирана информация при посещението му на Уебсайта.

„IP Адрес ("IP address")“ - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата SELLERS.

2.2. Споразумението се сключва между Потребителя и Администратора за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят започне по какъвто и да е начин да използва Платформата. Използването на Sellers.bg означава, че Потребителят се е запознал и съгласил със Споразумението, както и с всяко негово последващо изменение.

2.3. Правото на ползване на Sellers.bg е лично на потребителя (потребителят може да бъде физическо или юридическо лице) и не може да се прехвърля на друго лице или субект. Потребителят е отговорен за защита на поверителността на неговата парола. 

2.4.Потребителят може да прекрати Споразумението по всяко време като поиска заличаване (изтриване) на своя профил чрез контактната форма на Сайта и/или престане да използва Платформата по какъвто и да било начин. Потребителят продължава да носи отговорност за действията си в Сайта, извършени по време на действие на Споразумението.

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в платформата sellers са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът управлява и контролира  уебсайта  от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват  достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.  

3.4. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

3.5. Достъпът до услугите  в платформата Sellers не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3.6. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Чл.4. Характеристика на услугите

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

4.2. Услугите в платформата sellers, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

(а) да разглеждат съдържанието на обявите;

(б) да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги;

(в) да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен

(г) да осъществяват покупки и продажби на артикули;

(д) да използват платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви,Фирмени и продуктови пакети за обяви

 (е) да използват съвместната услуга на sellers и куриерски услуги.


4.3.  По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

Чл.5. Разрешено използване

5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

5.2. Потребителят има право на не повече от една регистрация в сайта като физическо или като юридическо лице, в зависимост от това дали самият Потребител представлява съответно физическо или юридическо лице.

5.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп    до платформата  sellers  и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата sellers, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

5.4. Обяви в рамките на закупения пакета се публикуват безплатно. Обяви, чийто брой надвишава Лимита на закупения пакет, стават неактивни до закупуването на допълнителни позиции.

5.5. Използването на платформата sellers изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.

Чл.6. Създаване, публикуване, архивиране и активност на обяви

6.1. Публикуването на обяви е достъпно само за регистрирани потребители (Физически и юридически лица).

6.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в sellers и посочване на e-mail адрес  за верификация .

6.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията.  В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията.

6.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

6.5. Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания имейл адрес и парола или чрез опцията “Facebook вход”.

6.6.Платените обяви на Потребителя се архивират в профила  му след изтичането им считано от датата на публикуването им или срока на изтичане на закупения пакет за обяви, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на 30-дневния срок за единични обяви или срока на закупения пакет.

6.7. Срокът на активност на безплатна обява в платформата sellers, преди подновяването й от потребителя или архивирането й, е максимум 7 дни след датата на публикуването й.

6.8. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде Спряна и архивирана. Потребителят може да  Спира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Спиране на обявата“ и активира друга спряна обява за оставащия период на валидност на пакета или срок на вече не активна обява. Спрените обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на три месеца от спирането им чрез бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен лимита.

6.9. Във всички случаи, в които  възникне проблем с обява на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

6.10. Спирането на една обява може да се активира в рамкиките на валидността на пакета или закупения лимит от потребителя.Времето за валидност на обявата е валидно от датата на закупуване независимо дали обявата ще бъде активна или неактивна. След изтичането на времето/лимита/пакета всяка активна обява става неактивна, а всяка неактивна не може да бъде активирана докато не бъде закупен пакет от обяви или лимит за индивидуална обява.

6.11. Всяко новорегистрирано юридическо лице(фирма) може да използба безплатен бизнес пакет с ограничени възможности и/или да закупи пакет за бизнес прифил. Във всеки бизнес пакет за регистрацията на бизнес профил е описано разрешените функции на потребителя както цената и сроковете на валидност на пакета.

6.12. Всяко регистрирано частно/физическо лице има право на 5 безплатни обяви в рамките на месеца. Безплатните обяви са със срок на валидност 4 седмици (28 дни)

6.13. Всяко юридическо лице има право на безсрочен безплатен бизнес профил с ограничени възможности според безплатния пакет.

Чл.7. Условия за публикуване на обяви

За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

7.1. Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

7.2. Да посочи цена или условия за определянето й. Когато обявата е за повече от един артикул(комплект), в описанието на обявата задължително се посочва дали цената се отнася за един или за всички артикули общо. Цената  трябва да се посочи като фиксирана сума в лева или евро с добавено  ДДС.

7.3. Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

7.4. Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. 

 7.5. Потребител който се е регистрирал като частно лице може да публикува обяви само като частно лице,като също така може да закупува и  пакети за обяви. Потребител който се е регистрирал като Юридическо лице,Фирма(Бизнес профил) може да публикува само като юридическо лице като за тази цел се изисква направата на бизнес профил и попълване на всички задължителни полета за него ,закупуването на бизнес пакет и/или пакет за обяви ,ако такъв е необнодим.Бизнес профилът се състой от позициониране на фирмата в подходяща категория в категорията Бизнес и индустрия включващи снимки на дейността както и текстова представяне на фирмата и нейната дейност.Всяко юридическо лице(Фирма) има право на безплатен бизнес профил,който не включва обяви а само представяне на фирмата според безплатния пакет и разрешените от него действия,който профил задължително трябва да включва снимка/лого на фирмата,независимо от пакета.

7.6. Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция обява, в която посоченото местоположение е неправилно.

7.7. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

7.8. Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули.

7.9. Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.

7.10. Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

7.11. Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

7.12. Да не публикува обяви, рекламирани в платформата sellers чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

7.13. Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от каквито и да е сайтове.

7.14. Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.

7.15. Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули, грешни телефонни номера и т.н.

7.16. Да не публикува обяви за артикули, включени в забранения списък на Приложение № 1, неразделна част от ОУ.

7.17. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин.

7.18. В категория други обяви от/за/видове според категорията или подкатегорията да се публикуват само обяви за който не е намерена точната подкатегория.

7.19. Да не публикува обяви, чиято снимка, заглавие или описание нарушават добрия тон и могат да бъдат тълкувани като безсмислени и/или нарушаващи реда чрез груб език, измама или злонамерен характер, в това число и с характер на SPAM.

7.20. Да не се публикуват,текстовете и изображенията,който да съдържат скрита или явна реклама, освен свързана с предмета на обявата.

7.21. Обявите за продажба на лизинг трябва да съдържат крайната цена, видът и начинът на плащане на лизинга. Sellers.bg както и администраторите не са посредници по лизинга ,договорите тяхното сключване и плащане. Sellers.bg (Селелрс ЕООД) не носи каквато и да е отговорност за сключените на не само лизингови договори,както и за неуредиците свързани стях.

7.22 Да не публикува обяви с повече от един артикул,освен ако те не се продават в комплект.

7.23 Да не публикува в описанието на обявата информаця за други продукти и цени.

Чл.8. Платени услуги

8.1. Използването на която и да е платена услуга в платформата sellers не гарантира изключителност на рекламираната обява. Цените за платените услуги в Платформата са обявени в уеб сайта www.sellers.bg . 

8.2. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта sellers.bg, от физически или юридически лица се извършват чрез методите за плащане които са указани на уеб сайта. 

8.3. Цените на услугите се обявяват от сайта www.Sellers.bg. 

8.4. SELLERS работи с трети страни, които предоставят услугите по електронни плащания. Съответно SELLERS не носи отговорност за грешки възникнали в процеса на електронно плащане, причинени от срив или неразположение на свързаните системи. В случаите на грешка, оператор ще проверява дали плащането е преминало и ръчно ще активира пакета, ако парите са били трансферирани успешно към SELLERS.BG.

8.5. Ползването на услуга за публикуване на конкретна обява от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и след като получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че обявата или пакета е платен или обновен. Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане на пакетни планове или индивидуално плащане към конкретна обява ще активира съответнатните обяви веднага. Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга ако тя вече е влязла в сила или употреба.

Увеличаването на лимита/броя обяви може да се направи по два начина:

(а) чрез покупка на пакет за определен брой обяви и срок според закупения пакет.

(б) Закупуването на лимит за индивидуална обява.

8.6. Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение от Администратора, с изключение на случаите, описани по-долу.

8.7. Във всички случаи, в които поема риска да публикува обява в нарушение на ОУ и приложенията към тях, Потребителят е единствено отговорен и понася за своя сметка последиците от това свое решение. В тези случаи, Потребителят не може да претендира  възстановяване на  платени суми за активирани Бизнес профили и/или пакети за обяви, които впоследствие са  свалени от Администратора заради нарушение на ОУ. Потребителят не може да претендира възстановяване на платени суми за Бинес профил и/или пакети за обяви, която е била спряна/деактивирана или изтрита от самия Потребител или е свалена от Администратора след сигнал на потребител, че обявата вече не е валидна/актуална или е в нарушение на ОУ.

8.8. В случай, че на Потребител са възстановени суми без основание, Администраторът има право да получи обратно тези суми от Потребителя,в противен случай на потребителя ще бъдат спрени платените услуги.

8.9. Потребителят не може да претендира възстановяване на предплатени суми за активирани Бизнес профили и/или пакети за обяви, във всички случаи, когато профилът му  е блокиран и обявите му са свалени от Администратора заради действия на потребителя при използване на платформата sellers.bg, които са в нарушение на ОУ и приложенията към него.

Чл.9. Права, задължения и отговорност на потребителите

9.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в платформата sellers в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

9.2. Потребителят се задължава:

    (1) Да осъществява достъп до услугите в платформата sellers чрез     технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.

    (2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от    платформата sellers, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители,технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от  уебсайта, включително  от версиите за мобилни устройства.

    (3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа,     поддържани от Администратора.

    (4) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложение №1 към ОУ и не нарушават разпоредби  на действащото законодателство.

    (5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно,     дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или     нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на     насилие и терор,  жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

    (6)  Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава     или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

    (7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и     въведените мерки и технически средства за защита на платформата sellers от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.

    (8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по  друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е  форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.

    (9) Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в платформата sellers, да не          използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за     ползване от други лица.

    (10) Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата sellers чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

    (11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително "sellers" и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие  с разпоредбите на чл. 13 в ОУ.

9.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или бездействия, свързани с ползването на платформата през неговия профил и във връзка с използването на платформата sellers. Потребителят отговаря за причинени вреди на трети лица

9.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

Чл.10. Права, задължения и отговорност на Администратора

10.1. Администраторът има право:

    (1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани обяви, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

    (2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни  или може да  навреди на репутацията на платформата sellers (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия  профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата sellers.

    (3) Да премахва без предупреждение обяви, които са публикувани в нарушение на правилата.

    (4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

    (5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява.

    (6) Потребителят се  съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде  преместена без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.

    (7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

10.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на платформата sellers, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

10.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

    (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата sellers и трети лица.

    (2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

    (3)  Каквито и да е публикации в платформата sellers или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

    (4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в платформата sellers. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОУ.

10.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Обявите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата sellers и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи

 (2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

 (3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание;

 (4) Сайтът да е достъпен във всяка потребителска сесия. Администраторът следи за работата на системата, но не се ангажира със срокове за отстраняване на технически проблеми и недостъпност на Платформата;

(5) Съхранение на стари или архивирани обяви в случай на техническо натоварване, което изисква незабавно премахване на стара информация с цел подобряване работата на Платформата и намаляване на натоварването.

(6) В случаи на форс-мажорни обстоятелства (хакерска атака, технически срив, земетресение, пожар), Администраторът не носи отговорност за изчезнали или повредени данни, в това число обяви и информация от профили на потребители.

10.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите  непрекъснат достъп до услугите в платформата sellers и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

Чл.11. Поверителност

11.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата sellers, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата sellers, съгласно ОУ и Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ.

11.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.                   

11.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка  на Администратора, са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата sellers, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес, посочен от потребителя в регистрационния формуляр.

11.4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка с платформата sellers.

Чл.12. Оплаквания и докладване

12.1. В случай, че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от Администратора или не бъдат изпълнени съгласно настоящите разпоредби, потребителят има право да подаде оплакване в електронна форма (като използва формуляра за контакт) или чрез писмо до адреса на Администратора. Оплакването трябва да съдържа най-малко името на потребителя, електронния адрес(този, чрез който се е регистрирал), и описание на евентуалната нередност.

12.2. Всяко оплакване следва да бъде подадено в (3-дневен срок) от настъпването на основанието за него. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

12.3. В случай, че данните или информацията, описани в оплакването са недостатъчни, Администраторът ще се свърже със съответния потребител преди да разгледа оплакването му с искане за допълване на липсващите данни.

12.4. Администраторът разглежда всяко оплакване в рамките на 14 дни след получаването му.

12.5. Администраторът запазва правото си да не отговори на оплакване, ако прецени че то е непълно или не представлява Оплакване по 12.1. от настоящите ОУ.

12.6. Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който потребителят е посочил в оплакването си.

12.7. В случай на каквито и да е спорове, свързани с настоящите общи условия, приложимо ще е българското право, като те ще се разглеждат от компетентния български съд.

12.8 Докладването на обява се осъществява след  използването на  бутона „НЕРЕДНОСТ„  и отворянето на  прозорец с изброени причини,поради който искаме да докладваме обявата. Администратора е длъжен да разгледа докладването и да прецени има ли дадена нередност и предприеме действия за разрешаването и ако такава е открита.

Чл.13. Интелектуална собственост

Всички елементи на съдържанието на Уебсайта SELLERS.BG, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на SELLERS.BG („СЕЛЛЕРС“ ЕООД)

Чл.14. Изменения в ОУ

14.1. Администраторът може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в SELLERS.BG Ако изрично не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването  му.

14.2. Потребителят се задължава да следи и да се запознава с евентуалните изменения на Споразумението при всяко ползване на Платформата SELLERS.BG. Всяко използване на Платформата по какъвто и да е начин, само по себе си, ще се разбира като съгласие с направените от Администратора промени.

14.3. Отказът за приемане на промените води до прекратяване на договора с Администратора и/или платформата SELLERS.BG.

чл.15. Политика за защита на личните данни

15.1.Обхват и съгласие

·Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика за поверителност”, “Политика”) описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани чрез нашия уебсайт Sellers.bg  и свързаните с тях услуги и инструменти, където потребителите могат да участват в дейности, включително но не само да се регистрират и да създадат профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, да комуникират с останалите потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват множество свързани функции. Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

·”СЕЛЛЕРС” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Потребителя, станала му известна по повод използването на сайта от потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

·С използването на уебсайта, и/или използването на други свързани услуги или инструменти, където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност.

15.2. Информация и данни, която събираме и съхраняваме

·Информация за профила: Когато потребителите създават собствен профил в нашия сайт ние изискваме от тях конкретна информация като валиден имейл и парола. Освен това, потребителите могат да предоставят допълнителна информация като име и фамилия, телефонен номер и свързана информация, включително снимки, които да бъдат публикувани. При определени обстоятелства потребителите, по желание, могат да се свързват един с друг чрез техните профили. Всяка информация, която потребителите публикуват публично е достъпна в профилите им на тяхна отговорност. Трябва внимателно да прецените рисковете, свързани с публикуването на определена лична информация, особено информация, като адрес или точна информация за местоположението ви. Когато потребителят реши да влезе в наш уебсайт, използвайки услуга за удостоверяване от трети страни, като Facebook в сила са правилата за защита на личните данни на третата страна, която е и оператор на лични данни.

·Обяви и транзакции: Ние можем да хостваме информция, включително лични данни и информация за контакти, валидна информация за контакт и парола, необходими за разрешаване на транзакциите на купувача и продавача да разменят съобщения или да комуникират с други потребители и да разрешават плащания. Голяма част от предоставената информация за създаване на профил, може да се изисква за публикуване на обява. Всяка информация, която потребителите споделят в обявите е на тяхна отговорност. Подобно на профилите, потребителите трябва внимателно да преценят рисковете, свързани с предоставянето на определена лична информация, особено на информация като адрес или точна информация за местоположението, публично достъпна в обявата.

·Съобщения между потребителите: Съобщенията между потребителите се съхраняват на сървърите на SELLERS. Никой от екипа на SELLERS не чете съобщенията между потребителите, освен в случаите на нарушение на ОУ, свързани с криминална дейност или зловредни действия и атаки.

·Игри, реклами и промоции: Ние можем да събираме лична информация като вашето име и данни за контакт, когато участвате в игри, викторини или други маркетингови промоции, които ние спонсорираме на нашия сайт или на сайтовете на трети страни. Можем също да обработваме информация, необходима за подобряването на ефективността на нашите рекламни кампании, включително какви реклами се разглеждат и кликват в мрежата ни или в сайтовете на трети страни.

·Обслужване на клиенти: Когато се свържете с отдела за обслужване на клиенти, можем да съберем необходимата лична информация за вас, необходима да се изпълни вашата заявка и да се свържем с вас за необходими последващи действия. Също така, може да се свържем с вас, като използваме съществуващата информация за връзка с профила, която ни предоставяте за тази цел. Може да събираме и друга информация за комуникацията ни с нашите потребители, например всякакви искания за помощ, направени от нашите клиенти, или всякаква обратна връзка, която потребителите ни предоставят.

·Уебсайт и мобилни данни: Можем автоматично да получаваме и да регистрираме информация на нашите сървъри от вашият браузър или мобилно устройство, включително вашият IP адрес, софтуер или хардуер характеристики, страници, които достъпвате, мобилни идентификатори, информация относно използването на приложението и други средства или системна информация. Това е приложимо за нашия сайт или по отношение услугите на трети страни .

·Не събираме лични данни, които:разкриват раса или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения; разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном; Нашите Услуги не са предназначени за деца под 16 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 16-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни ще изтрием незабавно данните и профила на лицето.

15.3.Публикуване на информация за трети лица

Настоящият раздел обхваща публикуването на информация и лични данни за трети лица от потребители на сайта - агенциии, вносители, производители, изкупвачи, износители, търговци и други, който могат да предоставят и публикуват лични данни на трети лица.

а) Потребителят декларира, че е получил изрично съгласие за предоставяне на личните данни от третите лица, както и че съгласието на третите лица се отнася до всички лични данни и съдържание, предоставени от тях във връзка с обяви, включително, но не само име, телефон, снимки, адрес и др. 

б) При изричен отказ от страна на третото лице за публикуване на една или повече обяви в www.sellers.bg, потребителя се задължава да не предоставя за публикуване в платформата тези обяви. 

в) Администраторът на платформата SELLERS.BG не носи отговорност за оплаквания от страна на трети лица  за неправомерно използване и публикуване на техните данни в платформата.  Потребителят носи пълна отговорност за наличието на съгласие от третите лица, за предоставяне на техните данни на платформата. В случай, че на Администратора бъдат наложени санкции от контролни органи или са уважени искове за нарушени права за защита на лични данни, потребителя се задължава да обезщети Администратора за всички понесени вреди в пълен размер.

 

15.4. Политика за бисквитките “cookies”, ip адрес, мобилни идентификатори

·Можем да събираме определена информация чрез технологии като "бисквитки" (“cookies”), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или устройство). "Бисквитките" са малки текстови файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се използват във връзка с "бисквитките". Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб страница или част от уеб страница.

·С помощта на "бисквитки" уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. "Бисквитките" се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. Използваме както постоянни “бисквитки", така и бисквитките за сесиите. Докато постоянните "бисквитки" остават на компютъра ви за по-дълъг период от време, "бисквитките" на сесиите се изтриват автоматично, когато се затвори прозорецът на браузъра.

 

          Използваме следните основни типове „бисквитки”:

          а) Сесийни (Session cookies) – позволяват на уебсайта да свързва         действията на потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат           да се използват за различни цели, като например да се запаметят            потребителски предпочитания по време на сърфиране в сайта. Те биха        могли да се използват и за сигурност, когато потребителят има достъп          до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-            базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се       съхраняват в по-дългосрочен план.

         б) Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на     потребители между сесиите на браузъра, които позволяват             предпочитанията или действията на потребителя в целия сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните   бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за        предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт   или за насочване на реклама.

       в) На първа и трета страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на уебсайта, който е избран          за посещение от потребителя. Част от съдържанието в уебсайта може      да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези        трети лица също могат да задават бисквитки чрез уебсайта. Това са             „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за     спазването на приложимото законодателство и на собствената си         политика за cookies.

 

·Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт или от нашето мобилно приложение. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.

·Освен на основните типове посочени по-горе, бисквитките се категоризират и по начин на използване и биват задължителни, за функционалност и ефективност, на трети страни с цели преброяване, реклама, функционални.

·SELLERS може да използва Задължителни бисквитки (еssential cookies) за да може платформата ни да изпълнява своите основни функции (потребителски сесии и основни функционалности).

·SELLERS може да използва Бисквитки за функционалност и ефективност (performance and functionality cookies) – за потребителски преференции, за да можем да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата платформа или използвате нашите услуги, както и за други спомагателни функции

·SELLERS може да използва Бисквитки на трети страни – с цел преброяване на посещаемостта, с рекламни цели и за функционалност. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от SELLERS.

Предназначението бисквитките на трети страни с цел преброяване е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме.

Бисквитките на трети страни с рекламни цели са с анонимизация и осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към SELLERS във външни сайтове и услуги. 

Бисквитките на трети страни за функционалност предоставят функциите „Вход с Facebook” и „Виж на картата”. От наша страна не можем да предоставим техническа възможност за забраняването им. Поради това, ако не желаете те да възникват, не би следвало да използвате изброените по-горе външни инструменти, интегрирани в SELLERS.

 

·Специализирани мерки за защита на личните данни:

- IP Anonymization при използване на Google Analytics за събиране на анонимни данни за посещенията в сайта и поведението на потребителите с цел подобряване на потребителското преживяване

- Изтриване на информация за потребители, която вече не се използва, в рамките на 26 месеца след последното влизане на потребителя.

 

15.5.контрол на потребителя и възможност за изтриване, блокиране или ограничение на бисквитки

·Достъп, коригиране и изтриване: Потребители, които са създали потребителски профил, имат достъп да коригират или изтрият предоставената от тях информация. Промените в личните данни или пълното заличаване на регистрацията с лични данни се извършват след получаване на изрична заявка за това, изпратена през формата за контакт. Вие носите отговорност за запазване актуалността на данните, които предоставяте или публикувате в нашата мрежа.

·Избор на трети страни: Някои трети страни, активни на нашия сайт, напр. Google Adwords ви дават възможност да се откажете от събирането и използването на информация за рекламиране въз основа на вашите интереси.

·Всички съвременни уеб браузъри за компютри и мобилни устройства (например Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) предоставят настройки за контрол, които ви позволяват да изтриете бисквитките за даден сайт или за всички сайтове, както и да ограничите или блокирате настройката на "бисквитките" във вашите системи за достъпа им до SELLERS и други платформи. Обърнете внимание, че деактивирането на "бисквитките" в браузъра ви за домейни на първа страна (сайтовете, които посещавате активно) или домейни на трети страни (компании, различни от тези, които директно посещавате в мрежата) може да доведе до понижена функционалност в определени случаи.

Използването на мобилното приложение изисква съгласие с използването на бисквитки. 

Напомняме ви, че в случай на блокиране на cookies е възможно да изпитвате затруднения в използването на всички функции на нашия уебсайт или мобилно приложение.

Чл.16. Вашите права за защита на личните ви данни

При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните дани и във връзка с вашите лични данни. Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, изберете настройките на профила си / настройките за поверителност или се свържете с нас чрез  контактната форма.

16.1.Право да поискате  достъп до личните Ви данни. Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно  обработвани.

16.2. Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност  да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Въпреки това  е възможно да се наложи да проверим точността на новите данни.

16.3.Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност  да се свържете с нас с искане за преустановяване на  обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че  използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

16.4.Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на  личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването, когато имате съмнение, че  е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания  или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни.  

16.5.Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.  

16.6.Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася  само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали , за да сключим договор с Вас.

16.7.Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание  предварително дадено Ваше съгласие.  

Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за  да отговорим на всяко легитимнo исканe във връзка със защитата на личните данни в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение.  Освен това, имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни.  Преди да подадете жалба до Комисията за зашита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. Моля, обърнете се към нас, като използвате формата за контакт.

Чл.17. Използване на информацията

За да предоставим нашите услуги, ние можем да използваме информацията, която събираме и хостваме за следните цели: за предоставяне на услуги на потребителите, включително за създаване и управление на потребителските профили, за разрешаване на технически проблеми и за активиране на функции; за персонализиране на оферти и опит, включително реклами на нашите характеристики и характеристиките на трети страни; за наблюдаване на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност, както и за управление на трафика на уебсайта; за свързване с нашите потребители, включително за въпроси, свързани с обслужването, грижа за клиентите или разрешени маркетингови съобщения чрез всички налични комуникационни канали;  за предприемане на научноизследователски инициативи и извършване на анализи за подобряване на услугите ни; за да прилагаме нашите Общи условия, включително за борба с измами и злоупотреби; Можем да запазим информацията, която събираме и наблюдаваме в нашата мрежа, само докато е необходимо да изпълним горепосочените цели.

Чл.18. Споделяне на информация

·Можем да обменяме информацията, която събираме в рамките на групата от компании (дружества под обща собственост и контрол), намиращи се в трета държава за вътрешни административни или други цели. Тези компании могат да обработват и използват тази информация само, за да ни помогнат за целите, описани по-горе и са длъжни да спазват тази Политика за поверителност. Не споделяме лична информация за нашите потребители с несвързани с тях трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите за това или при следните обстоятелства:

·Можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да ни окажат съдействие при предлагането на нашите услуги. В този случай те нямат право независимо да използват лична информация, която обработват от наше име и е предмет на условията на тази Политика за поверителност.

·Ние си запазваме правото да споделяме информация с частни или публични органи, която ще ни позволи да се борим с измамите и злоупотребите в нашата мрежа, да разследваме предполагаеми нарушения на закона или да се борим с всяко друго предполагаемо нарушение на нашите Общи условия.

·Можем да споделяме лична информация със съответните органи, когато това се изисква от приложимото законодателство.

·Не даваме под наем и не продаваме лични данни на нашите потребители с несвързани, трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите да го направим. В случай че се реорганизираме или продадем,или разделим нашия бизнес и прехвърлим изцяло или значителна част от нашите активи на нов собственик, личната ви информация може да бъде прехвърлена на купувача, с цел да се даде възможност за непрекъснатост на услугата.

Можем да споделяме някои неидентфициращи данни ("псевдонимизация"), които не идентифицират нашите потребители индивидуално с доставчици на услуги от трети страни, доверени партньори или одобрени изследователи, за да разберем по-добре какви реклами или услуги може да ви интересуват, за да подобрим цялостното качество и ефективност на нашите услуги или техните услуги или да допринесем за академични изследвания, които според нас са от широка обществена полза.

Чл.19. Безопасност

Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни. Нашите филиали, доверени партньори и доставчици на услуги от трети страни се ангажират да управляват информацията в съответствие с нашите изисквания за сигурност и поверителност. Мерките са в съответствие със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработката и вида на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл.20. Промени в политиката

·Промените нанесени в политика влизат в сила от деня на нанасянето им и всеки потребител е задължен да ги следи. Като продължавате да използват услугите ни след този период, вие потвърждавате, че приемате и сте съгласни с последващи актуализации на тази Политика.

Ние няма да ограничим вашите права съгласно настоящата Политика за поверителност без вашето изрично съгласие. Всички промени в тази Политика ще бъдат публикувани на уебсайта и ще влязат в сила веднага след публикуването им.

Чл.21. Информация за контакт

Ако имате въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящата Политиката за поверителност или ако искате да промените или изтриете потребителския си профил, моля свържете се с нас чрез  формата за контакт, намираща се на адрес: contact@sellers.bg

21.1. Данни за Администратора

Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата sellers.bg е „СЕЛЛЕРС” ЕООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 202968268. 

Приложение №1: Забранени артикули и услуги

Забранено е публикуването на обяви в платформата sellers, които съдържат  или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:

 1. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики, както и стоки и услуги които могат да на вредят по какъвто и да е начин на трети лица.
 2. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.
 3. Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.
 4. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
 5. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
 6. Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки. Във връзка с промените в чл.99 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове се забранява публикуването на обяви и съобщения в платформата, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, както и отпадъци от тютюн.
 7. Хомеопатични и лекарствени средства.
 8. Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид).
 1. Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.
 2. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
 3. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).
 4. Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително.
 1. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.
 2. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
 3. Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.
 4. Дипломи за завършено образование или курсове.
 5. Ясновидство и гадателство.
 6. Обяви за работа през интернет, както и всички видове афилиeйт маркетинг програми.
 7. Обяви за работа в чужбина.
 8. Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.
 9. Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено  недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител.
 10. Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. “финансови пирамиди” или финансови структури, организиране  на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.
 11. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.
 12. Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.
 13. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.
 14. Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.
 15. Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.
 16. Празни гаранционни карти (непопълнени).
 17. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.
 18. Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.
 19. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.
 20. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 21. Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 22. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от  уеб страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.
 23. Активационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят.
 24. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат: а) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено; б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.
 25. Профили за моментални съобщения в Интернет (например Skype).
 26. Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща).
 27. Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.
 28. Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.
 29. Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP и др.).
 30. Билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към обявата. Билети, на които няма обявена номинална стойност могат да се продават, само ако Потребителят представи доказателство за цената на съответния тип билет и го продава на нея или на по-ниска цена и приложи снимка на този билет.
 31. Свастики, нацистки символи
 32. Обяви за продажба на животни от бизнес потребители ако в обявата изрично не е е посочен номер на лиценз на животновъдния обект в ОДБХ.
 33. Четка за изправяне на коса Fast Hair Straightener, модел HQT 906.
 34. Промоционални артикули, тестери на продукти, които не са предназначени за продажба или размяна.
 35. SIM карти за мобилни телефони
 36. Продажба на акаунти в платформи за видеоигри
 37. Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни.
 38. Пчелни майки и рояци, ако търговците не са посочили номер на лиценз за съответната година, име и тел. номер, съгласно Закон за Пчеларството. Предприятията за преработка на восък и восъчни основи трябва да спазват нормативните изисквания по наредбите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Търговията и превозването на пчелни майки и рояци се осъществява със сертификат за произход, издаден от развъдна организация, както и ветеринарномедицинско за транспортиране на животни.
 39. Забранява се предлагането на артикули и/или услуги от настоящия списък като подарък самостоятелно или заедно с други продукти или услуги.
 40. Забранява се продажбата на монети и банкноти в обращение.
 41. Забранява се продажбата на кожи от кучета и котки.

 

Настоящите Общи условия  са приети от Администратора на 01.03.2020г.

Настоящите условия уреждат отношенията между „СЕЛЛЕРС”ЕООД с ЕИК202968268, със седалище и адрес на управление: с.Коритата, общ.Рудозем, обл.Смолян, наричано по-нататък „СЕЛЛЕРС”ЕООД,  "www.sellers.bg" или "сайтът", и всяко лице, което извършва покупка на уебсайта www.sellers.bg, наричано по-нататък "интернет потребител" или „потребител“ и наричани общо "страните". Потребителят декларира, че има навършени 18 години и правоспособност или има родителско разрешение да сключи договор. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези общи условия на продажба и от императивните разпоредби на българското законодателство. Тези условия могат да се променят и в тази връзка приложимите условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на сайта.

І. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
Чл. 1. (1) Информация за продавача:
Наименование на Продавача: „СЕЛЛЕРС” ЕООД
Седалище и адрес на управление: с.Коритата, общ.Рудозем, обл.Смолян, България 
Адрес за отправяне на жалби от потребители: с.Коритата, общ.Рудозем, обл.Смолян, България 
 или по имейл на: buy@Sellers.bg, Тел: 0878242410
Данни за кореспонденция: с.Коритата, общ.Рудозем, обл.Смолян, България 
Вписване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел: ЕИК 202968268
Управител: Андрей Бодуров
Надзорни органи:
 
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, ул.Врабча № 1,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
www.cpdp.bg
 
II. ДЕФИНИЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
„ПРОДАВАЧ” (Търговец) е „СЕЛЛЕРС” ЕООД, чрез платформата си за електронна търговия www.sellers.bg, която служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” или онлайн магазин е платформа за електронна търговия достъпна чрез домейнa www.sellers.bg и неговите поддомейни, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
„АКАУНТ/ПРОФИЛ” означава раздел от електронния магазин, формиран от имейл адрес и парола, който съдържа информация, включително лични данни относно Потребителя и историята на някои от действията му в електронен магазина. 
„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули), това по същество е електронен документ представляващ комуникационна форма между “СЕЛЛЕРС”ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на “СЕЛЛЕРС”ЕООД намерението си за закупуване на стоки от електронния магазин. Поръчката се опакова и изпраща по/чрез куриерска фирма Еконт към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл (изпращане на имейл/ електронно писмо за потвърждение). 
"ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА" е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
 „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ“ е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
„ПОЛЗВАТЕЛ“ означава физическо лице, навършило 18 години, което ползва функционалностите на Електронния магазин.  
 „КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребителя.
 „ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ“ е всяко задължение, поето от производителя към потребителя в допълнение към неговото законово задължение да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания. 
„ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО“ е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 
III. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 2. (1). Общите условия (общите условия за продажба и общите условия за използване на платформата www.Sellers.bg) на “СЕЛЛЕРС”ЕООД са задължителни за всички Потребители и всички Ползватели на електронния магазин.
(2). Всяко използване на електронния магазин означава, че Потребителя/Ползвателя се  е запознали внимателно с общите условия за използването му и са се съгласил да ги спазва.
 Чл. 3. Възможно е, поради ограниченото пространство и структурата на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога неизчерпателни. Въпреки това изложената информация винаги отговаря на поставения от закона минимум за данни, които е нужно да бъдат предоставени на Потребителя/Ползвателя. 
 Чл. 4. “СЕЛЛЕРС”ЕООД гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона и възприетите в практиката критерии и условия.
 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 5. Електронният  магазин е достъпен на електронен адрес: www.sellers.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договор от разстояние за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “СЕЛЛЕРС”ЕООД стоки.
 Чл.6. На сайта www.sellers.bg, Ползвателите/Потребителите могат: Да извършат регистрация и създаване на свой профил и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация; Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от “СЕЛЛЕРС”ЕООД; Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условията за доставка.
 
V. ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ И НАЛИЧНОСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ
Чл. 7. Предложените за продажба продукти, техните характеристики, цените и наличността се излагат на страницата на www.sellers.bg.
Чл. 8. Всички изображения, поместени на Сайта имат информативна цел да създадат известна представа за типа и характеристиките на предлагания продукт. 
 Чл. 9. (1). Предложението за закупуване на дадена стока е валидно, ако последното е видимо на Сайта към момента на поръчка и самата поръчка бъде потвърдена от продавача след създаването на заявката. За потвърждение се смята изпратен е-майл (електронно писмо) от    mail: no-reply@sellers.bg.
(2). Предложенията са валидни до изчерпване на количествата.
 Чл. 10. (1).  “СЕЛЛЕРС”ЕООД не носи отговорност за наличността на дадена стока. В случай на поръчка на неналична/недостъпна стока, “СЕЛЛЕРС”ЕООД има право да анулира поръчката, като информира за това Потребителя.
(2). При поръчка на няколко продукта, ако някой от продуктите се окаже окончателно неналичен/недостъпен, “СЕЛЛЕРС”ЕООД ще информира интернет потребителя за невъзможността за изпращане на въпросния продукт. Потребителят може да избере между опциите: Останалата част от поръчката ще бъде обработена и изпратена на клиента в рамките на сроковете обявени в сайта или цялостно отменяне на поръчката си, като уведоми на e-mail: buy@sellers.bg
 Чл. 11. (1). “СЕЛЛЕРС”ЕООД не носи отговорност при некоректно въведена информация от страна на потребителя.
(2). Коректно въведената информация е тази, която е предоставя нужните данни за извършване на доставката и е форматирана спрямо  изискванията на сайта.
(3). Нужните реквизити, които трябва да бъдат въведени са: 
-  Име на получателя
-  Телефонен номер за връзка
-  Адрес, на който да бъде извършена доставката
VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 12. (1). За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, Потребителят следва да създаде свой личен профил на Сайта като следва регистрационната процедура и формат на www.sellers.bg. 
(2). При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 
 Чл. 13. (1) Потребителите използват интерфейса на Сайта, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки.
(2). Договорът се сключва на български език.
(3). Договорът между “СЕЛЛЕРС”ЕООД и Потребителя представлява настоящите Общи условия за продажба.
(4). Страна по договора със “СЕЛЛЕРС”ЕООД е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя/Ползвателя (това са данните, с които е създаден профил в Сайта) и другите данни предоставени от потребителя при завършване на поръчката.
 Чл. 14. Договорът за покупко-продажба на стоки се счита за сключен от момента на получаване на имейл за потвърждаване от страна на “СЕЛЛЕРС”ЕООД.
Чл. 15. (1). Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с “СЕЛЛЕРС”ЕООД по следната процедура:
1. Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в www.sellers.bg;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с име и парола;
3. Избиране  на  една  или  повече  от  предлаганите  стоки  на  Сайта и добавянето им към „кошница с продукти“;
4. Потребителят избира начина за извършване на доставката;
5.  Потребителят получава от www.sellers.bg имейл с регистрация на поръчката си;
6. Потребителят получава имейл, потвърждаващ поръчката му;
 
VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 16. (1). Цената на стоката, предмет на покупко-продажбата, е посочена в основните характеристики на продукта.
(2). При завършване на поръчката се посочва сумата, която следва да заплати за избраните продукти.
 Чл.17. Цената е в Български лева (BGN), с включено ДДС и всички други изискващи се по закон данъци или такси.
 Чл. 18. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на доставката, ведно с необходимите такси за доставката от куриера. 
 Чл. 19. (1). Заплащането на цената се извършва по следния начин:  Чрез наложен платеж при доставка с куриер или в офис на куриер.
 Чл. 20. (1) www.sellers.bg си запазва правото да откаже поръчка, ако съществува предходен спор относно плащането или необичайно висок брой поръчки от даден потребител.
 
VIII. НАЧИН НА ДОСТАВКА
Чл. 21. (1). След като в www.sellers.bg постъпи поръчка от Потребител,  електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за приетата поръчка.
(2). В случай че www.sellers.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.
(3). Доставка се прави само на успешно приети поръчки.
(4). Доставката на поръчана стока не се извършва в официални празници.
 
 Чл. 22. Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България, които потребителят е посочил в поръчката си с куриери, или до клон или пункт за вземане. 
 
Чл. 23. (1). Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa Sellers.bg мoжe дa opгaнизиpa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo нa cтoĸaтa нa Πoлзвaтeля/Потребителя oт cъoтвeтeн ĸypиep в oпpeдeлeния пpи cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa cpoĸ. Сроковете за доставка са от 1 до 3 работни дена , ако не е посочено друго.
(2) Aĸo cpoĸът пo aл. 1 нe e изpичнo yгoвopeн мeждy cтpaнитe пpи cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa, Дocтaвчиĸът opгaнизиpa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo в paзyмeн cpoĸ.
 (3) Πoлзвaтeля/Потребителя тpябвa дa пpeглeдa cтoĸaтa в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo и aĸo нe oтгoвapя нa изиcĸвaниятa дa yвeдoми зa тoвa нeзaбaвнo Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Sellers.bg.
(4) Aĸo Πoлзвaтeлят нe yвeдoми Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Sellers.bg cъглacнo aл. 3 cтoĸaтa ce cмятa зa oдoбpeнa ĸaтo cъoтвeтcтвaщa нa изиcĸвaниятa, ocвeн зa cĸpити нeдocтaтъци.
 (5). Πoлзвaтeлят/Потребителят се информира за изпращането на поръчката си по електронната му поща.
 
 Чл. 24. В случай че Потребителят отсъства по време на доставката, то тя ще бъде задържана  съгласно правилата на съответния куриер, и ако в срок от 7 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на www.sellers.bg. След това сайтът ще се свърже с потребителя и при отсъствие на негов отговор в рамките на 7 дни се приема, че потребителят е упражнил правото си на отказ. 
 Чл. 25. “СЕЛЛЕРС”ЕООД се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.
 Чл. 26. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно “СЕЛЛЕРС”ЕООД.
 (2) Ако Потребителят не уведоми “СЕЛЛЕРС”ЕООД съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 27. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги за продажба на стоки.
IX. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 28. “СЕЛЛЕРС”ЕООД запазва пълна собственост върху продуктите, закупени онлайн, докато потребителят не изпълни всички свои задължения и, по-специално, до пълното заплащане на цената и разходите за доставка, когато те са за негова сметка. В случай на грешка, независимо по коя вина, в резултат на която потребителят е получил различен от поръчания от него продукт, същият следва незабавно да го върне обратно за сметка на “СЕЛЛЕРС”ЕООД.

X. ПРАВО НА ОТКАЗ
Чл. 29. (1). Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата:
1. на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя;
2. на получаване на последния артикул, когато потребителят е поръчал няколко стоки с една поръчка;
(2). При отказ от договора в срок, Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност. Потребителят следва да опакова с нужната грижа стоката, да приложи информация за покупката, заедно с изричното отбелязване „Право на отказ“. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 
(3). Потребителя трябва да се свърже със www.Sellers.bg  чрез имейла buy@sellers.bg и да уведоми търговеца за намерението си за отказване на поръчката, като всички разходи по връщането с куриер са за сметка на потребителя. При връщане с куриер адресът, на който следва да бъде изпратен продуктът се уточнява във формуляр за упражнаване правото на отказ от договора за покупко-прдажба. След изпращането на уведомление чрез имейл до www.sellers.bg от потребителя, за намерението си да върне дадена стока от поръчката, то той ще получи адреса за връщане на дадения продукт.
(4). “СЕЛЛЕРС”ЕООД не носи отговорност в случай на неполучаване на продукта. 
 
 Чл. 30. (1). Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с “СЕЛЛЕРС”ЕООД по следните начини:
1. като уведоми “СЕЛЛЕРС”ЕООД за решението си за отказ от Договора чрез ясна и недвусмислена декларация-уведомление по пощата на адрес: buy@sellers.bg;
2. като използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП;  
(2). Какъвто и метод за известие за упражненото си право на отказ избере, Потребителят следва да върне продукта на адрес: който ще бъде уточнен със „СЕЛЛЕРС”ЕООД.
 
чл. 31.  (1). Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Продавачът възстановява сумите, заплатени от потребителя, с изключение на разходите за връщане, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.
(2). Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
 (3). Koгaтo дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa Sellers.bg нe e пpeдлoжил дa пpибepe cтoĸитe caм, тoй мoжe дa зaдъpжи плaщaнeтo нa cyмитe нa пoтpeбитeля дoĸaтo нe пoлyчи cтoĸитe или дoĸaтo пoтpeбитeлят нe пpeдcтaви дoĸaзaтeлcтвo, чe e изпpaтил cтoĸитe oбpaтнo, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe ce e cлyчилo пo-paнo.
 (4). При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Потребителя, “СЕЛЛЕРС”ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от “СЕЛЛЕРС”ЕООД.
 
 Чл. 32. Потребителят се насърчава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само - разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. Търговският вид на стоката не се смята за нарушен, ако тя е ползвана по предназначение и следите от обичайна употреба не се третират като щети, които намаляват стойността на стоката. В случай на частично или цялостно погиване на вещта, структурни изменения или преправяния на стоката, потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоката в резултат на нецелесъобразното й ползване. 
Чл. 33. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
4. Ако договорът има за предмет услуги, които вече са били предоставени;
5. При доставка на индивидуално изработени по поръчка на клиента стоки;
6. При стоки с кратък срок на годност, например хранителни продукти;
   7. При доставка на запечатани звукозаписи, видео-записи или софтуер след тяхното разпечатване. 
XI. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГАРАНЦИЯ.
Чл. 34.  “СЕЛЛЕРС”ЕООД предоставя на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
Чл. 35.  За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва
да:
1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
3. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните и характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.
4. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба;
Чл. 36. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата и, когато:
1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
2. Счита се, че няма липса на съответствие, ако в момента на сключване на договора за продажба потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие, по смисъла на ЗПЦСЦУПС, и с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.
 Чл. 37. Потребителят има право на рекламация в срока определен от производителя и съгласно разпоредбите на българското законодателство. Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa Sellers.bg нe ce зaдължaвa дa ocигypява нeoбxoдимия cepвиз зa cтoĸaтa.
ХІІ. ЗAЩИTA HA ЛИЧHИTE ДAHHИ /GDPR
Чл. 38 (1) Πoлзвaтeлят или Πoтpeбитeлят ce cъглacявa, чe търговеца нa плaтфopмaтa Sellers.bg имa пpaвo дa изпpaщa пo вcяĸo вpeмe eлeĸтpoнни cъoбщeния ĸъм Πoлзвaтeля или Πoтpeбитeля, вĸлючитeлнo и бюлeтин или пpeдлoжeния зa пoĸyпĸa нa cтoĸи, дoĸaтo e нaлицe peгиcтpaция нa Πoлзвaтeля или Πoтpeбитeля в eлeĸтpoнния мaгaзин нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Sellers.bg.
(2) Πoлзвaтeлят или Πoтpeбитeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът нa плaтфopмaтa Sellers.bg имa пpaвo дa cъбиpa, cъxpaнявa и oбpaбoтвa дaнни дa пoвeдeниeтo нa Πoлзвaтeля или Πoтpeбитeля пpи изпoлзвaнeтo нa eлeĸтpoнния мaгaзин нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Sellers.bg, като при необходимост да ги споделя с куриерската фирма обслужваща платформата.
ХIII. ИЗMEHEHИE И ДOCTЪΠ ДO OБЩИTE УCЛOBИЯ
Чл. 39. (1) Hacтoящитe oбщи ycлoвия мoгaт дa бъдaт измeняни oт Дocтaвчиĸa нa плaтфopмaтa Sellers.bg, зa ĸoeтo пocлeдният щe yвeдoми пo пoдxoдящ нaчин вcичĸи peгиcтpиpaни Πoлзвaтeли.
(2) Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa Sellers.bg и Πoлзвaтeлят ce cъглacявaт, чe вcяĸo дoпълвaнe и измeнeниe нa тeзи oбщи ycлoвия щe имa дeйcтвиe cпpямo Πoлзвaтeля в eдин oт cлeднитe cлyчaи:
A) cлeд изpичнoтo мy yвeдoмявaнe oт Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Sellers.bg и aĸo Πoлзвaтeлят нe зaяви в пpeдocтaвeния мy 14-днeвeн cpoĸ, чe ги oтxвъpля; или
Б) cлeд пyблиĸyвaнeтo им нa caйтa нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Sellers.bg и aĸo Πoлзвaтeлят нe зaяви в 14-днeвeн cpoĸ oт пyблиĸyвaнeтo им, чe ги oтxвъpля;
B) c изpичнoтo мy пpиeмaнe oт Πoлзвaтeля чpeз пpoфилa мy в caйтa нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Sellers.bg.
(3) Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe вcичĸи изявлeния нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa Sellers.bg, във вpъзĸa c измeнeниeтo нa тeзи oбщи ycлoвия щe бъдaт изпpaщaни нa aдpeca нa eлeĸтpoннaтa пoщa, пocoчeнa oт Πoлзвaтeля, пpи peгиcтpaциятa. Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe eлeĸтpoннитe пиcмa, изпpaтeни пo peдa нa тoзи члeн нe e нeoбxoдимo дa бъдaт пoдпиcaни c eлeĸтpoнeн пoдпиc, зa дa имaт дeйcтвиe cпpямo нeгo.
Прилoжeниe № 1 - Cтaндapтeн фopмуляp зa упpaжнявaнe пpaвoтo нa oткaз oт дoгoвopa

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 

 

Изтеглете оттук

Kauzi.bg logo